DANH SÁCH VĂN BẢN, TÀI LIỆU HIỆP HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG DOWNLOAD
I Văn bản, tài liệu Hiệp hội
1 Mẫu đơn gia nhập hiệp hội, Điều lệ hiệp hội Link
2 Công văn hiệp hội Link
II Các văn bản tài liệu liên quan
3 Văn bản các cơ quan ban ngành Tỉnh Bình Thuận Link
4 Văn bản ngành NLTT Link

Lưu ý:
– Địa chỉ tiếp nhận văn bản Hiệp hội: CTCP Phong Điện Thuận Bình, thôn Lạc Trị, xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong, Bình Thuận

– Đầu mối liên hệ: Ông Trần Quốc Tuấn, điện thoại: 0931277320, email: tuantq@tbw.com.vn