Năng lượng tái tạo – Những mục tiêu không đạt như kỳ vọng

[ultimate_video u_video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=h-A4TjJNrn4&list=PLT3AMaC7E6SrLtaXpJVKpqqknGp38p8zR” yt_autoplay=”” yt_sugg_video=”” yt_mute_control=”” yt_modest_branding=”” yt_privacy_mode=”” play_size=”75″ enable_sub_bar=””]